Quick Contact Top2

Όροι Χρήσεις

ΓΕΝΙΚΑ:
Ο δικτυακός τόπος www.intelestia.com ανήκει στον Τριδήμα Κωνσταντίνο και Χρονόπουλο Κωνσταντίνο οι οποίοι θα αναφέρονται στην συνέχεια σαν ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου και οι οποίοι τον δημιούργησαν για να παρουσιάσει τις δραστηριότητές τους και να προσφέρει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται για τους αυτοματισμούς κτιρίων και τη τεχνολογία KNX με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Η χρήση του www.intelestia.com διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες και οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η χρήση του www.intelestia.com συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από κάθε επισκέπτη και χρήστη που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, ακόμα και μετά από τις οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενό του, σημαίνει την περαιτέρω ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη και του χρήστη αποδοχή των συγκεκριμένων Όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Έχει γίνει και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου να είναι αξιόπιστο και ακριβές. Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στους ιδιοκτήτες των σελίδων του, όπως έχει αναφερθεί.
Οι επισκέπτες και οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και την χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του τόπου αυτού.
Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι ιδιοκτήτες αυτού του δικτυακού τόπου και ο συντάκτης ή οι συντάκτες των σελίδων του, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη, η οποία μπορεί να εμπεριέχεται στις παραπομπές αυτές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση των σελίδων αυτών, στις οποίες οι χρήστες κάνουν πρόσβαση με δική τους ευθύνη.

ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Οι ιδιοκτήτες αυτού του δικτυακού τόπου, δεν διεκδικούν το αλάθητο και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, καθώς και για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο της κάθε πληροφορίας, η οποία παρέχεται. Επίσης δεν εγγυόνται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Οι επισκέπτες και οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να αποδέχονται ρητά, ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού θα γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει κάθε φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν ή που μπορούν να προκληθούν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, παράληψη, διακοπή, διαγραφή, έλλειψη, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, είτε από αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Σε καμία περίπτωση οι ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου και οι συντάκτες των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν αλλά και κανένας από τους προμηθευτές των πληροφοριών ή συνεργάτες περιεχομένου δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες μπορούν ή είναι πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Κανείς από τους προαναφερόμενους δεν ευθύνονται για κάθε φύσεως απαιτήσεις ή απώλειες εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και της απώλειας κερδών, των επακόλουθων και των τιμωρούμενων βλαβών. Οι επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου αποδέχονται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες και οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο, μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική, ενημερωτική μη κερδοσκοπική χρήση, με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής προέλευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.
Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς από τους παραπάνω μπορεί να διωχτεί ποινικά.
Επιτρέπεται η ενσωμάτωση υλικού αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλες ιστοσελίδες, μη κερδοσκοπικής χρήσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής προέλευσης με αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) προς αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οι παρουσιάσεις και οι εργασίες που εμφανίζονται στον τόπο αυτόν προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν για κερδοσκοπικό σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς έγγραφη συναίνεση.

Αγαπητοί μας επισκέπτες και χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου, οι καλές εξηγήσεις κάνουν, αποφέρουν, δίδουν την καλή συνεργασία!

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

KNX Footer Certificatee dreams silv Footer Certificateautocad Footer Certificate